Digitalisering av kvalitetssäkring och -kontroll

Transparens och effektivitet för kvalitetsledning

Kvalitetssäkring och -kontroll

Förbättrad produktkvalitet

Poimapper gör det möjligt att effektivt identifiera defekter och områden för förbättringar i era produkter och tjänster. Spara timmar på att undersöka problem med att effektivt identifiera specifik data för en plats, linje eller inspektionstyp. Identifiera orsaker till kvalitetsproblem och följ upp hur de löses med åtgärder. Genom systematisk data insamling och analys kan du förbättra produktkvaliteten.

Mer effektiva processer

Effektivisera processer genom att identifiera flaskhalsar, slöseri och ineffektivitet. Minska driftskostnaderna, öka produktiviteten och ernå snabbare leveranstider. Maximera din verksamhets potential med alla nödvändiga inspektioner och åtgärder på anställdas telefoner, surfplattor eller datorer, med resultaten tillbaka till beslutsfatterna i realtid.

Datadrivet beslutsfattande

Tillhandahåll data och insikter som stöder välgrundat beslutsfattande. Konsolidera revisionsdata från alla företagsplatser och geografier till ett enda system. Med Poimapper kan du analysera trender och prestationsmått för att göra strategiska val som driver ständiga förbättringar.

Riskreducering

Underlätta riskbedömning och hantering. Genom att proaktivt identifiera och ta itu med potentiella kvalitetsproblem, minska risker relaterade till produktåterkallelser, bristande efterlevnad av regelverk och missnöje hos kunder – dra nytta av strömlinjeformad datainsamling, bättre datahämtning och förenklad rapportering för interna och externa intressenter.

Konsistens och standardisering

Främja konsistens och standardisering över processer och produkter. Se till att dina kunder får enhetlig kvalitet och upplevelse, oavsett plats eller tid. Från inkommande råvaror till förleverans, få förtroende för kvalitet som är inbyggd i din process, produkt eller tjänst med lättanvänd inspektion och avvikelserapportering.

Medarbetarnas engagemang

Involvera medarbetarna i förbättringsprocessen. När dina anställda får befogenhet att bidra blir de mer engagerade och motiverade, vilket främjar en kultur av ständiga förbättringar. Överträffa dina kvalitetsmål med en lösning som ditt team kan lära sig på några minuter. Med alla på samma sida kan du producera varor av högsta kvalitet gång på gång.

 

Förbättring av leverantörsrelationer

Sträck utöver interna processer till att omfatta leverantörer och partners. Samverkande kvalitetsledning hjälper till att säkerställa att externa komponenter eller tjänster uppfyller de krav som krävs, vilket minskar defekter och förbättrar den övergripande kvaliteten.

Om du är intresserad av leverantörsrevisioner, hittar du mer information här. Leverantörsrevisioner

Kundnöjdhet

Hög kvalitet produkter och tjänster ökar kundnöjdhet, lojalitet och positiva mun-till-mun-hänvisningar. Du kommer att ha en mängd data som hjälper dig att bevisa att dina processer har varit av högsta standard under hela utvecklingen och produktionen, vilket gör att du kan utveckla en stark, strategisk relation med dina kunder. Dessutom kan du med Poimapper göra kundenkät och hantera klagomål effektivt med snabba svarstider.

Kontinuerlig förbättring

Att använda Poimapper leder till ständiga förbättringar genom att tillhandahålla mekanismer för kontinuerlig övervakning, analys och förfining. Detta hjälper dig att förbli anpassningsbar och lyhörd för förändrade marknadsförhållanden och kundbehov.

Kostnadsbesparingar

Genom att minska defekter, slöseri, omarbetning och ineffektivitet med hjälp av Poimapper bidrar du till kostnadsbesparingar över tid. Investeringen ger betydande avkastning genom förbättrad operativ prestanda.

Håll mallarna uppdaterade och inkludera logik som förbättrar kvaliteten

Med Poimapper är det enkelt att lägga till nya mallar och redigera befintliga mallar baserat på förändrade affärsbehov.

Uppdateringar tillhandahålls automatiskt till alla mobila enheter, så alla har alltid de senaste mallarna i bruk.

Med villkorlig logik behöver endast frågorna, beroende på det specifika fallet, fyllas, vilket ytterligare förbättrar resultatens affärsrelevans.

Använd vårt API och automatisk dataöverföring.
Med hjälp av öppna datagränssnitt kan resultat hämtas från Poimapper till andra IT-system. Alternativt kan triggers definieras för att automatiskt vidarebefordra önskad data till andra system.

Du kan läsa vår blogg, klicka här!

Följ oss på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube!

Prova den smarta revisions och inspektionslösningen kostnadsfritt med dina egna checklistor